Monbus i Julià, noves operadores de la concessió Sant Boi – Barcelona

Foto: Josep Pretel

Monbus i Julià, noves operadores de la concessió Sant Boi – Barcelona

El 13 de desembre del 2018, l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) publicava al perfil del contractant l’anunci de licitació de la concessió referent al Servei Públic de Transport Col·lectiu de Viatgers (SPTCUV) entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès com ara Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat.

L’empresa adjudicatària del concurs, la UTE Barcelona, Sant Boi y Otros (Monbus i Julià), que va començar a operar el proppassat dissabte 16 de juliol del 2022, ho ha fet amb una sèrie de millores al servei que explicarem a continuació, fent primer una cronologia dels fets que ens han portat fins a dia d’avui.

Haga clic aquí para ver la versión en castellano de esta entrada.

Últims dies en servei de la L75. Foto: David Cantero
Últims dies en servei de la L75. Foto: David Cantero

Cronologia dels fets

Primer anunci de licitació: suspès

Per fer una cronologia dels fets, cal tornar al 22 de novembre del 2018 quan el Consell Metropolità va aprovar l’expedient. Dies més tard, el 13 de desembre, es publicava l’anunci al perfil del contractant, on es fixava com a data límit de presentació d’ofertes el 26 de febrer del 2019. Dies abans, el 22 de febrer l’AMB suspenia el procediment degut a l’entrada d’un recurs en matèria de contractació al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) interposat per l’empresa Autocares Gómez e Hijos (Albacete) contra l’anunci de licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. El recurs es va resoldre amb certa celeritat i, el 3 d’abril, el TCCSP resolia la necessitat de retrotaure l’expedient i deixar-lo sense efecte. Així ho acatava l’ens metropolità que, en sessió del Consell el 21 de maig, anul·lava la licitació iniciada i aprovava novament l’expedient.

Segon anunci de licitació; suspès

El 31 de maig es publicava l’expedient de nou al perfil del contractant i es fixava un nou termini de presentació d’ofertes per l’1 de juliol del 2019. Tot i això, per una incidència detectada en l’accés i funcionament de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, e-LICITA i Sobre Digital, es va prorrogar el termini fins al 5 de juliol. No seria l’únic canvi, ja que per un error en la documentació publicada, el propi ens allargava de nou aquest període al 15 de juliol. Aquest dia tampoc es decidirà res, ja que el dia 5 el TCCSP tornava a suspendre el concurs degut a un nou recurs presentat per Autocares Gómez e Hijos (Albacete) el 21 de maig contra l’anunci de licitació, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques. L’AMB, en la sessió corresponent al mes de març i celebrada el 3 d’abril a causa de la pandèmia de la Covid-19, decidia deixar sense efectes i anul·lar de nou la licitació per tal d’adaptar diversos aspectes; un d’ells era el fet que l’acreditació de la solvència en cas d’empreses que es presentessin en UTE s’ajustés al que estableix l’article 69 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic i els criteris d’adjudicació fixats al plec que a criteri del TCCSP implicaven vinculació amb territorialitat fossin suprimits.

Tercer anunci de licitació: el definitiu

En el mateix Consell Metropolità de l’abril del 2020, s’aprovava de nou un expedient, que ha resultat ser el definitiu. Es va fixar com a nova data límit de presentació d’ofertes el 22 de juny. A tot això, ja estàvem inmersos en la pandemia originada per la Covid-19. Un termini que tampoc es va complir, aquest cop degut a la pandèmia originada per la Covid-19. De conformitat amb el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorrogava l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, les licitacions públiques van entrar en mode de “pausa”, ja que els terminis fixats tornarien a començar a comptar un cop finalitzés l’estat d’alarma i les mesures adoptades per regir el mateix. De conformitat amb el que establia –i estableix– el Reial Decret Llei 17/2020 a la seva Disposició Addicional 8, es va acordar l’aixecament de la suspensió establerta i es va fixar un nou termini de presentació d’ofertes: el 7 de juliol del 2020 a les 11.00h.

Empreses presentades al concurs

El 9 de juliol del 2020 es van conèixer les quatre empreses que es presentaven:

 • Oliveras S.L.
 • Viguesa de Transportes S.L (grup Avanza)
 • UTE Marfina Bus S.A. – Transportes Unidos de Asturias S.L. (en endavant UTE 1)
 • UTE Empresa Monforte S.A.U.Castromil S.A.U.La Hispano Igualadina S.L.AlcalaBus S.L.Autocares Julià S.L.U.Monbus Urbanos S.A. i Autobuses Urbanos de Lugo S.A.) (grup Monbus) (en endavant UTE 2)

L’obertura de pliques (sobre tècnic – 49 punts) es va realitzar el 22 de juliol, on la UTE Monbus-Julià va situar-se en primera posició per un escàs marge sobre Viguesa de Transportes; només els separaven 1,3 punts.

Taula de les puntuacions obtingudes. Imatge: AMB

Requeriment de justificació d’oferta “anormalment baixa”

Abans de fer l’obertura del sobre econòmic l’ens metropolità, en data de 4 de desembre del 2020, va exigir a Monbus una justificació del que va titllar d’oferta “anormalment baixa”. Per justificar la viabilitat de l’oferta, l’AMB va demanar-los el següent:

 • Justificació desglossada del nombre d’unitats, preus unitaris i imports de totes i cadascuna de les partides que figuren a l’estudi econòmic justificatiu i model de costos presentats en la seva oferta d’acord amb l’estructura de costos que figura en l’apartat 12.2.6.2 del PCAP, així com identificar la quantificació dels diferents compromisos i obligacions que emanen del plec i de la seva oferta en la dita estructura de costos.
 • La UTE 2 havia de justificar fefaentment aquelles condicions de la seva oferta susceptibles de determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa i, en particular, en el que es refereix als valors següents:

a) L’estalvi que permeti el procediment proposat per prestar els serveis

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per prestar els serveis,

c) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201 LCSP.

d) El compliment dels convenis i condicions laborals d’aplicació, diferenciant en tot cas entre personal subrogat i personal de nova incorporació.

e) La possible obtenció d’una ajuda d’Estat

Es va donar a la UTE un termini de 8 dies. Tot i així, no va ser fins al 5 de febrer del 2021 que es va reunir la Mesa de Contractació. En ella es va constatar que el Servei tècnic havia analitzat la documentació presentada per l’empresa Monbus, en base als dos paràmetres esmentats. Aquest servei va comprovar, doncs, que l’oferta econòmica sí que era viable, tot i ser anormalment baixa, i per tant, es va acceptar la justificació de l’oferta econòmica presentada per aquesta.

Adjudicació del concurs a la UTE Monbus-Julià

Al Consell Metropolità constituït el 23 de febrer del 2021 es va notificar a Monbus com a guanyadora de la licitació, un cop obtinguda la condició de primera classificada, que en el termini màxim de 10 dies hàbils aportés la garantia definitiva per un import de 7.970.377,65 euros, la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, i la resta de documentació justificativa segons la clàusula 4 dels plecs de clàusules administratives particulars.

A la sessió programada del Consell Metropolità de l’AMB pel 27 d’abril del 2021 es va acordar l’adjudicació a la UTE Barcelona, Sant Boi y Otros.

Recurs per part de Vitrasa

Tot semblava encarrilat però, el 20 de maig, Viguesa de Transportes S.L. (VITRASA) va presentar un recurs especial al TCCSP contra l’adjudicació del contracte. En síntesi, Vitrasa pretenia l’exclusió de l’UTE adjudicatària sobre la base de:

 • l’incompliment de la normativa laboral per part de l’UTE per no contemplar determinats costos;
 • que les estimacions econòmiques i tècniques eren errònies i de contingut impossible, qualificant la justificació d’aquestes empreses com insuficient i insatisfactòria;
 • que l’oferta de l’adjudicatària era il·lusòria per contenir estimacions “a pèrdues” i deficiències en el seu el dimensionament.

Aquest és el recurs íntegre presentat per Vitrasa:

Vitrasa va sol·licitar l’anul·lació de la resolució, la retroacció d’actuacions al moment immediatament anterior a l’adjudicació i que s’ordenés adjudicar el contracte a l seva oferta, atenent-se a la condició de segona classificada.

A instàncies del Tribunal, l’AMB va corroborar la viabilitat de l’oferta de l’UTE adjudicatària i va retreure que el recurs es fonamentés en hipòtesis i que, en tot cas, serà en l’execució del contracte quan es verificarà el compliment de la normativa laboral, rebutjant els càlculs efectuats per VITRASA i defensant que els costos de l’oferta de l’UTE són estimatius i que els plecs ja preveuen mecanismes en cas d’incompliment. El TCCSP va resoldre el recurs a favor de l’ens, el passat 23 de febrer, que deixava sentenciada la via administrativa.

Formalització del contracte entre l’AMB i la UTE Monbus-Julià

Per l’exposat, el passat 4 de maig de 2022, AMB i Monbus van formalitzar el contracte. Amb aquesta nova concessió, Monbus desbanca la històrica Oliveras S.L., arrelada a la comarca des del 1921. El grup encapçalat per Raúl López segueix la seva progressió a l’àrea metropolitana de Barcelona després d’obtenir l’any passat la concessió de l’Aerobús i les línies 86-87 d’Horta. A més, operarà la 88-PR4 fins al setembre del present any, així com la VB4 durant l’època estival.

Millores en el servei

El nou servei es va iniciar el passat 16 de juliol, amb un contracte que tindrà una durada de 7 anys amb possibilitat de pròrroga de 3 anys més. Aquest contracte està dividit en 5 períodes diferenciats:

Primer període: des de la data d’inici del servei fins el 31/12/2022

En aquest primer període, el servei estarà compost per 15 línies i serà el que introduirà majors novetats. Des del 16 de juliol, és el període vigent, per la qual cosa aquests canvis ja estan en marxa. Els canvis més destacats són aquests:

 • La L72 circula dissabtes, diumenges i festius cada 30 minuts; reduïnt en 10 minuts el temps d’espera actual.
 • La L74 manté el seu recorregut, canvia l’O/F a Cornellà (Av. Línia Elèctrica) i circula dissabtes, diumenges i festius cada 40′; fins ara circulava cada hora.
 • Reconversió de la L75 a línia AMB Metrobús (M75) (CORNELLÀ Intercanviador – SANT BOI Pl. Forces Armades), que passa a tenir un recorregut més directe i una freqüència de pas de deu minuts els dies feiners. Els dissabtes i feiners d’agost circula cada 20 minuts i els diumenges cada mitja hora.
 • La L76, per la seva banda, es perllonga fins al terme municipal de Torrelles de Llobregat. Millora també la seva freqüència de pas els feiners de tot l’any amb un bus cada 30 minuts. També té horaris diferenciats dissabtes (cada 30 minuts), i diumenges i festius (cada 45 minuts). Es potencia la intermodalitat amb les línies e20 i L62 (Soler i Sauret) cap a Barcelona i també amb les línies locals de Torrelles.
L76 iniciant recorregut del que fins fa uns dies era el seu terminal a l'urbanització de Cesalpina. Foto: David Cantero
L76 iniciant recorregut del que fins fa uns dies era el seu terminal a l’urbanització de Cesalpina. Foto: David Cantero
 • La E43 modifica el seu origen i final a Sant Joan Despí i allarga el seu recorregut fins a l’Estació Rodalies del municipi.
 • La E79 modifica el seu origen i final a Sant Boi i allarga el seu recorregut fins a l’Estació FGC – Molí Nou. Té major freqüència de pas els dissabtes (cada 20 minuts), i circula diumenges i festius cada 30 minuts.
 • Ampliació d’expedicions i modificacions horàries a la SB1. Freqüència de pas de 10 minuts els laborables, 20 minuts els dissabtes i feiners d’agost, i 30 minuts els diumenges i festius.
 • Nou servei a la SB2 i SB3 els diumenges i festius; on circulen cada mitja hora.

Segon període: des de l’1/01/2023 fins al 15/06/2024

Aquest segon període inclourà la nova línia M8 (CORNELLÀ Intercanviador – CASTELLDEFELS Av. Constitució). Aquesta nova línia d’altes prestacions de la xarxa AMB Metrobús donarà servei entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat, passant per Gavà, Viladecans i St. Boi de L. pel conegut com Eix de la C-245.

Recorregut de la nova M8. Imatge: AMB

Tercer període: des del 16/06/2024 fins al 31/12/2024.

En aquest nou període patiran canvis les línies que esmentem a continuació;

 • Increment d’expedicions a la línia L52, per increment de freqüències els dies feiners i els dissabtes. Agafant com a punt de partida les freqüències actuals, es passarà d’esperar 20 minuts a 12 els laborables feiners i de 30 minuts a 20 els dissabtes.
 • S’electrificarà per complet la L46, convertint-se en la primera línia urbana de gestió indirecta 100% elèctrica.
 • Perllongament fins al Passeig de la Marina de Castelldefels de la L77, mantenint les mateixes freqüències actuals, modificant els horaris. Sortirà de cadascun dels terminals de línia a :15 i :45 de cada hora.

Quart període: des de l’1/01/2025 fins al 15/02/2028.

Es diferenciarà respecte a l’anterior per l’electrificació de la M8 i la SB1.

Cinquè període: des del 16/02/2028 fins al 15/07/2029.

Aquest cinquè i últim període serà el que introduirà els últims canvis de la xarxa de bus abans de la finalització del contracte.

 • Reconversió de la L52 a línia AMB Metrobús (M52). Aquest canvi comportarà una millora considerable -respecte a l’inici del contracte- de l’oferta els dies feiners tenint un autobús cada 10 minuts.
 • L72 millorarà freqüències els laborables feiners (excepte agost) passant dels 20′ actuals a 15′.
 • E43 donarà servei diumenges i festius amb una freqüència de pas de 60′ sortint :42 de cada hora de Barcelona i :12 de Sant Joan Despí.
 • E79 millorarà freqüències els laborables feiners (excepte agost). Direcció Sant Boi tindrà un autobús cada 7 minuts en les franges de 7:10-9:58 i de 16:05-20:31, mentre que direcció Barcelona serà de 6:10-10:01 i de 17:01-20:03. Fora d’aquest horari la freqüència de pas serà de 10 minuts en ambdós sentits.
Un dels autobusos assignats a la E79, arribant al final del seu recorregut.
Un dels autobusos – no subrogats – assignats a la E79, arribant al final del seu recorregut.

Flota

Flota propietat de l’AMB

En el moment de l’inici del contracte, la flota de la nova operadora està formada per una flota de 64 vehicles propietat de l’AMB. Segons el plec tècnic, els vehicles que han passat a la nova concessionària són els que a Oliveras S.L. van del 2197 al 2307 (*). D’aquests vehicles, el 2285, procedent d’Autocares Casal, només podrà desenvolupar tasques de vehicle provisional per la seva antiguitat, però prestarà servei fins el moment en que es produeixi l’entrada dels vehicles adquirits en el marc de la primera l’aportació de flota.

*No s’inclouen com a subrogats al ser vehicles propietat d’Oliveras S.L. els següents vehicles: 2216, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2242, 2243, 2245, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261 i 2262.

Per l’esmentat, s’estaria lluny encara dels 99 vehicles de flota mínima que requereix l’ens metropolità per aquest primer període. És per aquest motiu, que Monbus havia d’incorporar com a mínim 48 vehicles provisionals (tots ells estàndard, dels quals mínim 22 havien de ser de pis baix integral) al servei que en la seva posada en marxa no poden superar els 12 anys d’antiguitat.

En la formalització del contracte el 4 de maig, s’especificava que d’aquests 48 vehicles que havia d’aportar la pròpia empresa, abans de l’inici del nou contracte, l’AMB adscriuria al servei 22 vehicles de pis baix integral híbrids. Ara ja ho sabem, però la incògnita es va resoldre quan, al punt 43 de l’ordre del dia de la Junta de Govern de l’AMB del passat 17 de maig, l’ens notificava que adscrivia a la concessió 22 Solaris Urbino 12 HYB que ha acabat estrenant Oliveras S.L. in extremis. Uns vehicles que conformen part d’una sèrie de 30 autobusos comprats per TMB a través de l’AMB, per garantir la renovació de flota en aquelles licitacions que, per motius diversos, han patit retards i dificultats. Des de la seva arribada a primers d’octubre del 2021, han estat aparcats a la campa de Mercabarna a l’espera de la seva posada al servei públic de transport col·lectiu de viatgers nocturn a Barcelona i altres municipis de l’àmbit Nord, que finalment va rebre 8 unitats. Aquestes però, han estat traspassades en els últims dies a la UTE Avanza Baix. En aquest mateix punt també s’especificava que podrien anar destinats a qualsevol altre servei públic de transport en cas de necessitat justificada com s’ha donat el cas.

Flota aportada per Monbus-Julià

A conseqüència d’aquest moviment, Monbus finalment havia d’aportar 36 vehicles provisionals. Tots aquests vehicles provisionals estaran en servei fins l’arribada de la primera aportació de nova flota, detallada en l’apartat següent. A la sessió de la Junta de Govern de l’ÀMB, celebrada el 12 de juliol, es va aprovar al punt 45 de l’ordre del dia, l’adscripció d’aquests vehicles que ompliran els forats vacants de la flota no subrogada.

 • 15 Isuzu Citiport 12, de 12 metres de llargada, motor Cummins de 300 CV, caixa de canvis automàtica ZF, rampa manual, càmara trasera, cartells electrònics marca Polaris, i equipats amb suspensió davantera independent. Comentar que dues d’aquestes unitats (3786 i 3788) van ser estrenades el febrer del present 2022 a les línies de Transportes Murcia y Pedanías (TMP).
Primer dia de servei a càrrec de la UTE Monbus-Julià Foto: David Cantero
Primer dia de servei a càrrec de la UTE Monbus-Julià Foto: David Cantero
 • 8 Mercedes Benz O530 Citaro Facelift LE MÜ, provinents del compravenda italià BASCO. Van ser estrenats a l’empresa NorgesBuss (Noruega) el gener de l’any 2012, i formaven part de la sèrie 8266-8273. Consten de 12,9 metres de longitud, caixa de canvis ZF, rampa manual i panells electrònics de la marca Mobitec. Una d’aquestes unitats disposa d’una tercera porta addicional d’una sola fulla.
Foto: Carlos Martínez
Foto: Carlos Martínez
 • 5 Mercedes O530 Citaro, tres són del 2011 i els restants són matriculats el 2014. Comparteixen en comú que varen ser estrenats a AlcaláBus (Madrid) tot i que alguns ja fa anys que circulaven per terres catalanes fent la línia 88. Consten de 12,2 metres de llargada, porten el motor OM936 de 300CV de potència, caixa de canvis ZF, rampa manual i cartells electrònics marca Aesys.
Foto: Josep Pretel
Foto: Josep Pretel
Foto: Arnau Crespo
Foto: Arnau Crespo
 • 4 Mercedes 0530 Citaro C2. D’aquests, tres (matrícula JCW) són del 2015 i procedeixen d’AlcaláBus; l’altre, per la seva part (matrícula JPT) procedeix del servei de bus urbà de Lugo. Consten de 12,2m de llargada, van equipats amb rampa PMR manual a la segona porta, i munten teleindicadors de la marca Aesys.
Foto: David Cantero.
Foto: David Cantero.
Foto: David Cantero.
Foto: David Cantero.
 • 3 Volvo B8RLE Castrosua Magnus E+, estrenats el maig del 2018 a l’empresa LAT (Múrcia), la qual va perdre la concessió de les línies de la zona després de 30 anys en detriment del Grup Monbus. A terres murcianes van formar part de la sèrie 322-324. Són vehicles Low Entry de 12,8m de llargada, motor dièsel de 320CV de potència, rampa manual, càmara trasera i cartells electrònics marca Hannover.
Foto: Carlos Martínez.
Foto: Carlos Martínez.
 • 1 MAN Lion’s City 12C Efficient Hybrid, de 12,2 metres de llargada, motor D15 de 280cv de potència amb caixa de canvis ZF Ecolife Step 3. Aquesta unitat en un principi anava a ser un prototip per a TMB, d’aquí que el seu interior segueixi els estàndards corporatius de la casa, però finalment no va ser així, per la qual cosa es va convertir en un vehicle de proves de la pròpia MAN. Aquest vehicle ha sigut força viatger: va estar en proves a Tranvías Coruña, a Avanza Segovia, a Monbus fent la línia Pontevedra-Marín, i va fer el passat estiu la línia VB4 a Viladecans. Abans de tornar de nou a terres catalanes, va estar en proves com a “prototip híbrid” a les línies de Transportes Murcia y Pedanías (TMP). El passat 12 de juliol, a la Junta de Govern de l’AMB, es va aprovar la seva desafectació del servei a la VB4 i posteriorment la seva adscripció al servei de la concessió Barcelona-Sant Boi amb filloles.
Foto: Arnau Crespo
Foto: Arnau Crespo

Nova flota

Tots aquests vehicles provisionals estaran en servei fins l’arribada de la primera aportació de nova flota, detallada a continuació.

Primera aportació de flota

Abans de l’inici del segon període, entrarà en escena la primera aportació de nova flota formada per 45 vehicles estàndard híbrids. Segons ha informat també en el document de formalització del contracte, l’AMB, amb anterioritat a la data prevista, adscriurà al servei 28 Solaris Urbino 12 HYB. D’aquesta manera la UTE quedarà alliberada de la seva compra. Com a resultat de l’entrada d’aquests 28 nous autobusos, l’ens desadscriurà del servei els 22 Solaris Urbino 12 HYB que iniciaran el nou servei per tenir categoria de vehicles provisionals. De la flota base de vehicles provisionals, Monbus n’haurà de mantenir un d’ells –previsiblement el de menor antiguitat– fins l’entrada en servei del primer vehicle de la nova flota.

Primers serveis d'un dels 22 Solaris Urbino IV HYB. Foto: David Cantero
Primers serveis d’un dels 22 Solaris Urbino 12 HYB. Foto: David Cantero

Segona aportació de flota

També es realitzarà la segona aportació de nova flota amb l’arribada de 12 autobusos nous per arribar a la flota mínima del servei en el segon període (111 cotxes). Aquests també seran comprats per l’ens metropolità a través de TMB, per garantir la renovació de flota en aquelles licitacions que, per motius diversos, han patit retards i dificultats. De fet, TMB va iniciar al març el procediment de compra d’aquests vehicles que ja s’ha adjudicat a Volvo Bus Corporation. La data d’arribada d’aquests nous autobusos articulats condicionarà la data de l’inici del segon període.

Tercera aportació de flota

Un mes abans de l’inici del tercer període, Monbus-Julià com a tal realitzarà la tercera aportació de nova flota amb la compra de:

 • Nou vehicles necessaris per complementar la flota mínima del segon període i arribar, així, a la flota mínima del servei en el tercer període (120 cotxes).
 • Dotze vehicles necessaris per a la substitució dels vehicles provisionals que continuïn en servei en el segon període.

D’aquestes 21 noves unitats estàndard, 12 seran híbrides i 7 elèctriques.

Un mes abans de la data d’inici del cinquè període i per assolir la quota mínima de 126 vehicles de la flota total; es portarà a terme la quarta i última aportació de flota amb la posada en servei de 2 vehicles estàndard elèctrics i 4 híbrids-endollables.

Renovació de flota

Durant el mes de novembre del 2024 es realitzarà una primera inversió adquirint 20 nous autobusos de les següents tipologies:

 • 7 estàndard elèctrics
 • 2 articulats híbrids
 • 11 articulats elèctrics (abans de la seva posada en servei, l’operador ha d’haver d’instal·lat quatre (4) pantògrafs)

Al desembre de 2027 es realitzarà una segona inversió adquirint 3 nous autobusos articulats híbrids. Així mateix, al llarg del 2028 s’iniciarà al mes de juliol el procés per a la compra de 3 estàndard híbrid endollables i 2 estàndard híbrids. Ja al desembre, s’encarregaran 2 midis elèctrics.

No serà fins uns mesos després, al febrer del 2029 quan es realitzi la compra de 4 autobusos estàndard híbrids.

L’empresa adjudicatària, així mateix, haurà de procedir a la renovació de tots aquells vehicles no provisionals que compleixin l’edat màxima de 14 anys d’antiguitat. La renovació dels vehicles es produirà en el termini màxim de sis mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat màxima, o en la data prevista per a la primera aportació de flota, si aquesta fos posterior. Les renovacions es faran necessàriament amb vehicles nous, que hauran de ser híbrids dièsel-elèctric, híbrids dièsel-elèctric endollables o 100% elèctrics.

Millores a la flota

Càmeres de videovigilància

En un termini màxim de dotze mesos, la totalitat de la flota adscrita al servei, amb independència del seu origen, haurà d’incorporar càmeres de videovigilància (un mínim de 4 per autobús). La UTE incorporarà 6 càmares en el cas dels vehicles articulats.

Comandaments d’activació de la prioritat semafòrica

Des de l’inici del servei, l’empresa adjudicatària ha de garantir la disponibilitat d’un comandament per a cadascun dels vehicles que conformin part de la flota. Aquests comandaments hauran de complir, en tot cas, les recomanacions per a la implantació de semàfors de prioritat aprovades per l’AMB en el moment de la seva adquisició.

Sistema d’informació a les persones usuàries

En referència a les pantalles, l’ens especifica la instal·lació d’una darrere el lloc de conducció als vehicles midi (9-11m); dues pantalles per als vehicles estàndard (11-15m), situades l’una darrere el lloc de conducció i l’altra a l’altura de la segona porta; i tres pantalles per als vehicles articulats, afegint, en aquest cas, una més a l’altura de la tercera porta. Monbus-Julià, però, en la seva oferta va millorar els requeriments mínims proposant pantalles de 32” tipus wide-screen. N’instal·larà dues als vehicles de tipologia midi i estàndard i quatre en els vehicles articulats. Així mateix es compromet a reduir els terminis fixats als plecs, implementant tot el nou sistema en 4 mesos des de la data d’inici del servei. Els vehicles aportats per la UTE ja les porten incorporades, així com el nou SAE del proveïdor MyBus.

En elles, a part de la informació habitual, s’hauran de mostrar les possibles incidències del servei o aquells missatges que s’enviïn des del centre de control. El sistema, haurà d’estar plenament operatiu en un termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data d’inici del servei i durant tot el Contracte.

Panells d’informació a les persones usuàries (PIU)

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar, al llarg del contracte, un total de 60 panells d’informació (PIU) a diferents parades de la seva àrea d’influència. Orientativament n’haurà d’instal·lar uns 10 per any.

Sistemes de prevenció activa d’accidents

La flota haurà d’estar equipada amb un sistema de seguretat activa avançat que permeti reduir l’accidentalitat o atropellament mitjançant un sistema de prevenció de col·lisions, basat en sensors de visió artificial i alertes en temps real (Mobileye). En l’oferta tècnica l’UTE va proposar un termini per a la seva instal·lació inferior als 12 mesos que establia el Plec de Prescripcions Tècniques i Econòmiques (PPTE).

Renovació integral de mitja vida

L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme una adequació integral dels vehicles adscrits al servei que compleixin l’edat de set anys d’antiguitat. L’adequació integral es produirà en el termini màxim de dotze mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat assenyalada.

L’adequació integral inclourà els aspectes següents:

 • renovació exterior de xapa i pintura
 • renovació de plàstics i gomes de la carrosseria exterior
 • renovació de la tapisseria
 • renovació del sòl
 • neteja integral dels interiors
 • pintat dels paraments verticals amb rascades o cops
 • renovació de pilots i elements de plàstic, tant a l’interior com a l’exterior
 • polit de barres
 • entapissat dels seients
 • substitució de vidres i altres elements ratllats o deteriorats
 • altres actuacions que siguin necessàries

Aquesta obligació serà també d’aplicació a aquells vehicles a disposició de l’empresa adjudicatària, que a la data d’inici del servei no hagin estat prèviament objecte d’una adequació integral i que tinguin una antiguitat igual o superior als set anys i inferior als deu anys.

Wifi a bord

Per altra banda, el licitador (la UTE Barcelona, Sant Boi y Otros) ha ofertat una millora en quant a sistemes embarcats, que no es recull al PPTE però que s’ha valorat positivament per part de la Junta de Contractació: el wifi a bord. Es proposa, doncs, la implementació d’un sistema wifi per a usuaris a bord de tots els vehicles destinats al servei.

La proposta explica les característiques del sistema de manera detallada tenint en compte les funcionalitats del sistema. Els elements que composen el sistema queden descrits aportant un detall que justifica la proposta. Es proposa un termini d’implantació de 10 mesos, que es considera raonable atenent a les tasques a realitzar.

Instal·lacions

A diferència d’altres, en aquesta concessió, no es subrogava cap mena d’instal·lació. Per aquest motiu, aquesta nova UTE formada per Monbus i Julià s’ha hagut de moure per poder allotjar la flota de vehicles en quatre cotxeres.

 • Instal·lacions al carrer Pablo Iglesias 79, al polígon Pedrosa de l’Hospitalet.
 • Cotxera d’Avant Grup situada a l’Avinguda de la Marina, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat. A banda d’allotjar part de la flota, serà la seu del personal d’administració.
Foto: David Cantero.
L’entrada de la cotxera central de la UTE situada a l’Avinguda Marina de Sant Boi. Foto: David Cantero.
 • Cotxera d’Hispabus al carrer de Progrés 41-43, a Cornellà de Llobregat.
 • Cotxera d’Avant Grup situada al carrer Mare de Déu de Núria, a la frontera entre Sant Boi i Viladecans.
Foto: David Cantero.

Entre totes elles es garantirà la capacitat suficient per a l’estacionament de tota la flota mínima prevista al llarg del contracte.

Per la seva banda, l’Oficina d’Atenció al Client (OAC) està situada a l’Estació d’Autobusos de Sants, al Carrer Viriat s/n de Barcelona. Per qualsevol dubte o consulta el seu telèfon d’atenció és el 900 92 49 29, operatiu les 24H.


Agraïments (per ordre alfabètic)

 • Antoni Julià
 • Arnau Crespo
 • Carlos Martínez
 • Josep Pretel

Referències per a la realització d’aquesta entrada:

Anuncis de licitació | Licitacions | Perfils de contractant | Plataforma electrònica de contractació pública (gencat.cat)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *