Avanza Mobility ADO (Avanza Baix) aterra al Baix Llobregat Sud

Avanza Mobility ADO (Avanza Baix) aterra al Baix Llobregat Sud

El 27 de febrer del 2020, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) publicava al perfil del contractant l’anunci de licitació de la concessió referent al Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà (SPTCUV) entre els municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans i altres municipis.

L’empresa adjudicatària del concurs, la UTE Avanza Baix, que comença a operar el diumenge 26 de desembre del 2021, ho farà amb una sèrie de millores al servei que explicarem a continuació, fent primer una cronologia dels fets que ens han portat fins a dia d’avui.

Haga clic aquí para ver la versión en castellano de esta entrada.

Dos autobusos circulant pel nou tram de l’Eix de la C-245 al terme municipal de Viladecans.

Cronologia dels fets

Per fer una cronologia dels fets, cal tornar al febrer del 2020. El Consell Metropolità, en un dels punts de l’ordre del dia, va decidir aprovar l’expedient de contractació i els plecs de clàusules tècniques i administratives, i convocar la licitació per procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat servei, d’acord amb el que disposa l’article 156 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic. El 3 de març del 2020, es publicava al Perfil del Contractant la licitació en qüestió, on s’esmenava com a termini de presentació d’ofertes el 4 de maig del 2020. Com tots sabem, va arribar un convidat inesperat per a tothom, la Covid-19. La pandèmia va ocasionar que el 14 de març es declarés l’estat d’alarma i, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, el procediment va quedar interromput.

De conformitat amb el que estableix el Reial Decret Llei 17/2020 a la seva Disposició Addicional 8, es va acordar l’aixecament de la suspensió establerta i es va fixar un nou termini de presentació d’ofertes, el 7 de juliol del 2020. Mentrestant, al juny del 2020, lAutoritat Catalana de la Competència (ACCO), publicava una nota de premsa on requeria a l’AMB que anul·lés o deixés sense efecte la licitació del contracte. L’ACCO va considerar que els plecs de clàusules administratives i econòmiques particulars i de prescripcions tècniques eren altament restrictius i eliminaven la competència en aquests mercats.

Des de l’ACCO, argumentaven que s’exigia un nivell d’experiència previ en nombre de quilòmetres recorreguts anuals en transport urbà que a l’Àrea de Barcelona només disposaven les empreses Mohn S.L. i Transports Urbans i Serveis General Societat Anònima Laboral (TUSGSAL). Aquest fet va comportar que grans grups empresarials no poguessin presentar-se en solitari i haguessin de fer-ho mitjançant Unions Temporals d’Empreses (UTEs). Consegüentment, un altre punt de fricció va ser la decisió de l’ens metropolità de no dividir en lots l’objecte del contracte, malgrat ser aquesta licitació el resultat de la fusió en un dels tres contractes aleshores vigents.

A principis de juliol del 2020 es van conèixer les quatre empreses que es presentaven:

 • Mohn S.L.
 • UTE Avanza Mobilidad Urbana S.L.U. – Viguesa de Transportes S.L (grup Avanza)
 • UTE Marfina Bus S.A. – Transportes Unidos de Asturias S.L.
 • UTE Empresa Monforte S.A.U.Castromil S.A.U.La Hispano Igualadina S.L.AlcalaBus S.L.Autocares Julià S.L.U.Monbus Urbanos S.A. i Autobuses Urbanos de Lugo S.A.) (grup Monbus)

L’obertura de pliques es va realitzar pràcticament un any després, el passat mes de juny del 2021. En aquest moment, la UTE conformada pel Grup Monbus va quedar exclosa per no aconseguir la puntuació mínima de 25 punts i, d’acord amb l’establert a l’apartat 11.1 del PCAP, va ser desestimada sense ser objecte de valoració pel que fa als criteris quantificables de forma automàtica. El dia 14 del mateix mes es feien públiques les puntuacions finals, quedant la UTE Avanza Mobilidad Urbana S.L.U* – Viguesa de Transportes S.L en primera posició obtenint 87,6 punts sobre 100.

*Ha canviat la denominació social a UTE Avanza Mobilidad Integral S.L.

Puntuacions finals, un cop realitzada l'obertura de sobres. Imatge: AMB.
Puntuacions finals, un cop realitzada l’obertura de sobres. Imatge: AMB.

A la sessió programada del Consell Metropolità de l’ÀMB pel 27 de juliol del 2021, es va acordar l’adjudicació a la UTE guanyadora. Tres dies després, la pròpia Avanza feia pública una notícia a la seva pàgina web explicant que havia resultat la nova adjudicatària reforçant així, el seu pes a Catalunya on ja opera els urbans de Terrassa (TMESA), Mataró i Rubí.

Millores en el servei

El nou servei s’inicia el diumenge 26 de desembre de 2021, dia de Sant Esteve i festiu a tota Catalunya, amb un contracte que tindrà una durada de 6 anys amb possibilitat de pròrroga de 4 anys més. Aquest contracte està dividit en 3 períodes diferenciats:

Primer període: des de la data d’inici del servei fins el 25/04/2023

En aquest primer període, el servei estarà compost per 27 línies. Els canvis més destacats són aquests:

 • Desapareix la línia L81 (BARCELONA Pl. Espanya – GAVÀ Can Tries), creada l’any 1982.
 • Desapareix la línia L87 (BARCELONA Pl.Espanya – VILADECANS Can Palmer), creada l’any 1990.
 • Es crea la línia nocturna N19 (EL PRAT Estació Rodalies – CASTELLDEFELS Pg. Pitort)
Línia L81. Imatge: David Cantero.
Línia L81. Imatge: David Cantero.

Aquests canvis milloren, de facto, les línies L80 i L86, que ampliaran el servei i reduiran el temps d’espera a les primeres sortides els dies laborables, inclosos els del mes d’agost. A més, la L80 millorarà exponencialment els seus horaris els dissabtes, diumenges i festius, passant el temps d’espera de ser de 60 minuts a ser de 20 minuts.

Pel que fa a les línies AMB Exprés, milloren freqüències de pas la E81 (que canvia la seva denominació a E80); així com la E86, que tindrà un autobús cada 20 minuts, enlloc dels 30 actuals.

Imatge: AMB / Avanza Baix
Imatge: AMB / Avanza Baix

Referent al Nitbus, la línia N16 deixarà de circular per El Prat, municipi que queda àmpliament cobert amb les millores horàries de la N17 i N18, que circularan cada 15 minuts, i la nova N19.

Per la seva banda, veuran modificat el seu terminal a Barcelona les línies N12 i N15, que acabaran a la Plaça Urquinaona, compartint el final amb la línia 39 de TMB. Aquest canvi, però, de moment no es fa efectiu tal i com podem observar als termòmetres de les línies, publicats al web d’Avanza Baix. Recordem que aquestes dues línies ja van modificar fa uns mesos els seus terminals, situant-los a on són actualment, al carrer Bruc i a la ronda de Sant Pere.

Imatge: AMB / Avanza Baix
Imatge: AMB / Avanza Baix

Podeu veure els termòmetres i horaris de les millores a l’annex, al final d’aquesta entrada.

Així mateix, a banda dels plecs tècnics, el passat mes de novembre es va donar a conèixer un estudi promogut pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb recolzament de l’AMB i la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM) de la Generalitat de Catalunya, per analitzar possibles millores del transport públic de la comarca. El resultat van ser 23 propostes de les quals destaca la millora de freqüències de la L88 els laborables feiners, durant el segon semestre del 2022. D’aquesta manera, la línia passaria dels horaris actuals (que oscil·len entre els 45 i els 80 minuts de freqüència de pas) a tenir una expedició cada 30 minuts, sortint de cadascun dels terminals a :10 i :40 de cada hora, fins a les 22:40. Aquest canvi, repetim, s’aplicaria durant el segon semestre del 2022.

Es preveu que des de l’inici del contracte es puguin utilitzar a bord de les línies nocturnes del servei els diferents títols Hola Barcelona Travel Card de 2 dies (48 hores), 3 dies (72 h), 4 dies (96 h) o 5 dies (120 h) de TMB. Per tal de possibilitar-ho, l’empresa adjudicatària haurà d’adherir-se al corresponent conveni entre TMB i l’AMB.

Segon període: des del 26/04/2023 fins al 31/12/2025

Aquest segon període serà el que introduirà majors novetats. Pel que fa a noves línies, se’n crearan tres de diürnes i una de nocturna:

 • E93 (VILADECANS Av Generalitat/Pl. Europa – BARCELONA – L’Illa Diagonal)
 • GA2 (Av del Mar – CAP Gavà/Av. Riera de St. Llorenç)
 • CF2 (Campus UPC/Av. Canal Olímpic – Av. Del Poal)
 • N20 (BARCELONA Pl. Catalunya – SANT BOI Pl. Assemblea de Catalunya)
Línia E81. Imatge: David Cantero.
Últims dies de circulació de la línia E81. Imatge: David Cantero.

Pel que fa a línies existents, s’anuncia un increment d’expedicions de les línies AMB Exprés E80 i E86, que reduiran la freqüència de pas de 20 a 15 minuts. La E97, tot i mantenir freqüències, passarà a circular durant una franja més gran del dia, sortint l’últim autobús de Castelldefels a les 19:25 i a les 18:40 de Barcelona. La E98 també presentarà canvis: es desdoblarà en dues línies, per la qual cosa aquesta línia farà menys parades a Viladecans; aquestes parades seran cobertes per una nova línia exprés, la E93.

Pel que fa a les línies convencionals de la xarxa, la L94, tindrà un autobús cada 20 minuts els laborables feiners d’hivern. Reduirà doncs, en 10 minuts el temps d’espera actual, que és de mitja hora.

S’incorpora al servei la VB4 (Viladecans Centre – Platja de la Murtra), una línia estival que aquests últims dos anys ha estat operada per Monbus. Aquesta línia actualment és operada en base a un contracte independent al del SPTCUV que ens ocupa, i que a partir d’aquesta data serà integrada en aquest contracte del qual estem parlant.

L’últim canvi és la modificació de l’horari de la L95, que canviarà el seu terminal a Castelldefels, acabant a l’Avinguda Lluís Companys, ja que l’itinerari restant quedarà cobert amb la creació de la CF2.

Tercer període: des de l’01/01/2026 fins al 25/12/2027.

Només patirà modificacions la E95, amb una millora en la freqüència de pas en laborables de 20 a 15 minuts i mantenint els horaris actuals pels laborables del mes d’agost.

Flota

En el moment de l’inici del contracte, la flota de la nova operadora estarà formada per una flota de 146 vehicles propietat de l’AMB. Segons el plec tècnic, els vehicles que passen a la nova concessionària són els que actualment, a Mohn S.L., porten les calques 213 a 1425*. D’aquests vehicles, del 213 al 286 més el 1374, el 1403 i el 1404, aquests últims procedents d’Autocares Casal (SE), només podran desenvolupar tasques de vehicles provisionals per la seva antiguitat, però prestaran servei fins el moment en que es produeixi l’entrada dels vehicles adquirits en el marc de la primera l’aportació de flota.

*No s’inclouen com a subrogats, al ser propietat de Mohn S.L., els següents vehicles: 196, 205, 206, 1315, 1316, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1344, 1345, 1346, 1347, 1350, 1351, 1352, 1365, 1366, 1373, 1405, 1406 i 1407.

Per l’esmentat, s’estaria lluny encara dels 187 vehicles de flota mínima que requereix l’ens metropolità per aquest primer període. És per aquest motiu que Avanza havia d’incorporar com a mínim 41 vehicles provisionals (40 estàndard de pis baix o Low Entry i 1 midi) al servei, que en la seva posada en marxa no podien en cap cas, superar els 13 anys d’antiguitat. A la sessió de la Junta de Govern de l’ÀMB, celebrada el 14 de desembre, es va aprovar al punt 19 de l’ordre del dia, l’adscripció d’aquests 41 vehicles que omplirà els forats vacants de la flota no subrogada.

Gran part dels vehicles que aportarà l’adjudicatària provenen dels serveis del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Aquests autobusos arriben, en la seva majoria, després de ser retirats del servei en compliment de les mesures aprovades al Pla de Qualitat del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) al 2011. En ell, s’especifica que cap vehicle pot prestar servei, havent superat els 10 anys d’antigüetat, a partir de la data de la seva primera matriculació. Així doncs, Avanza ha enviat cap a terres catalanes els següents vehicles:

 • 20 Scania K310 UB 4×2 Castrosua CS40 Magnus II, de 12 metres de llargada, 310CV de potència, caixa de canvis ZF, rampa automàtica, i cartell electrònic BKB de caselles DOT. Tots menys tres, van ser adquirits entre 2008 i 2009 per l’Empresa Turística de Autobuses S.A. (ETASA), que fou comprada pel Grup Mobility ADO al 2011. Els tres restants van ser adquirits per Alacuber i van ser traspassats posteriorment a ETASA. En la seva totalitat, han passat la posta a punt i el procés de xapa i pintura o bé a la seu central d’Avanza situades al districte de Villaverde de Madrid, o bé als tallers de Coslada. Van arribar a mitjans de desembre del 2021 a les instal·lacions de MAN a Parets del Vallès, a on els han fet els últims preparatius abans de ser enviats cap a les noves campes de Viladecans, de les quals en parlem més endavant.
Scania K310 d'ETASA. Imatge: Daniel Godoy.
Interior dels Scania K310 d’ETASA. Imatge: Daniel Godoy (cedida).
Scania K310 d'ETASA. Imatge: Daniel Godoy.
Interior dels Scania K310 d’ETASA. Imatge: Daniel Godoy (cedida).
Un dels Scania procedents d'ETASA, el 250, amb la nova numeració (1104) i decoració. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Un dels Scania procedents d’ETASA, el 250, amb la nova numeració (1104) i decoració. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Un altre dels Scania procedents d'ETASA, amb la nova numeració (1102) i decoració. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Un altre dels Scania procedents d’ETASA, el 248, amb la nova numeració (1102) i decoració. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
 • 15 Irisbus-Iveco Crossway LE, també provinents d’ETASA, i matriculats entre 2010-2011. Consten de 12,9 metres de longitud, caixa de canvis ZF, doble rampa PMR (manual i elèctrica) i panells electrònics de la marca Hannover. Part de la sèrie ha rebut la posta a punt a Madrid, mentre que d’altres van arribar a mitjans de novembre a les instal·lacions de MAN a Parets del Vallès.
Interior dels Iveco Crossway LE d'ETASA. Imatge: Daniel Godoy
Interior dels Iveco Crossway LE d’ETASA. Imatge: Daniel Godoy (cedida).
1110 i 1133 d'Avanza Baix, a Parets del Vallès. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
1110 i 1133 d’Avanza Baix, a Parets del Vallès. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
 • 5 Volvo BR7 LE Sunsundegui Astral, de 12,5 metres de llargada, 290CV de potència, caixa de canvis ZF, i cartells BKB de caselles DOT. Estrenats a l’agost del 2008, arriben procedents del que en el seu dia va ser C.T.S.A Automóviles Portillo (Màlaga), que un any abans havia sigut integrada dins del Grup Avanza. A mitjans d’octubre van arribar des d’Andalusia a les instal·lacions de MAN a Parets del Vallès, per fer-los una posada a punt i repintar-los amb la imatge corporativa de l’AMB.
Un dels Volvo que operaran al Baix Llobregat. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Un dels Volvo que operaran al Baix Llobregat. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
 • El vehicle midi és un Scania N270UB 4×2 Omnicity Castrosua City Versus amb passat a terres catalanes. El bus en qüestió va ser estrenat el febrer del 2008 per C.T.S.A. Rubí (Grup Avanza), té 10,5 metres de llargada, i una distribució de portes 1-2-1. Degut a la pandèmia, a inicis del curs escolar 20/21 va ser traslladat a Segovia, amb d’altres vehicles, per a reforçar el servei a les diverses línies del municipi. Un reforç, que arran de la millora de la situació epidemiològica i la supressió de les limitacions d’aforament, va ser suprimit pel consistori el 22 de setembre del 2021.
Imatge: Carlos Martínez.
Imatge: Carlos Martínez.
Imatge: Daniel Godoy (cedida).
Imatge: Daniel Godoy (cedida).

Millores a la flota

Càmeres de videovigilància

En un termini màxim de dotze mesos, la totalitat de la flota adscrita al servei, amb independència del seu origen, haurà d’incorporar càmeres de videovigilància (un mínim de 4 per autobús) i pantalles informatives, dos requisits que fins ara només havia adoptat la flota adscrita al Nitbus.

Sistema d’informació a les persones usuàries

En referència a les pantalles, l’ens especifica la instal·lació d’una darrere el lloc de conducció als vehicles midi (9-11m); dues pantalles per als vehicles estàndard (11-15m), situades l’una darrere el lloc de conducció i l’altra a l’altura de la segona porta; i tres pantalles per als vehicles articulats afegint en aquest cas, una més a l’altura de la tercera porta. En elles, apart de la informació habitual, s’hauran de mostrar les possibles incidències del servei o aquells missatges que s’enviïn des del centre de control. El sistema, haurà d’estar plenament operatiu en un termini màxim de dotze mesos a comptar des de la data d’inici del servei i durant tot el Contracte.

Panells d’informació a les persones usuàries (PIU)

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar, al llarg del contracte, un total de 80 panells d’informació (PIU) a diferents parades de la seva àrea d’influència. Així, els anys 2022, 2023 i 2024 n’haurà d’instal·lar 20 per any, i els anys 2025 i 2026 n’instal·larà 10 per any.

Sistemes de prevenció activa d’accidents

La flota haurà d’estar equipada amb un sistema de seguretat activa avançat que permeti reduir l’accidentalitat o atropellament mitjançant un sistema de prevenció de col·lisions, basat en sensors de visió artificial i alertes en temps real (Mobileye). Queden exclosos de la seva instal·lació els deu Scania K320 UB 4×2 LB Castrosua Magnus H (1409-1418) que Baixbus Mohn S.L. va estrenar a primers d’any, ja que el porten incorporat de fàbrica. En el cas particular dels vehicles articulats o estàndards low entry, la implantació d’aquest sistema s’haurà d’avançar i haurà d’estar instal·lat en el termini màxim de sis (6) mesos des de l’inici del servei; és a dir, al juny del 2022. A finals d’any (2022), haurà d’estar instal·lat a la totalitat de la flota. Ja ho porten instal·lat la totalitat dels vehicles provisionals d’aportació pròpia.

Sistema MobilEye incorporat als vehicles d'Avanza Baix. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Sistema Mobileye incorporat als vehicles d’Avanza Baix. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.

Renovació integral de mitja vida

L’empresa adjudicatària haurà de portar a terme una adequació integral dels vehicles adscrits al servei que compleixin l’edat de set anys d’antiguitat. L’adequació integral es produirà en el termini màxim de dotze mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat assenyalada.

L’adequació integral inclourà els aspectes següents:

 • renovació exterior de xapa i pintura
 • renovació de plàstics i gomes de la carrosseria exterior
 • renovació de la tapisseria
 • renovació del sòl
 • neteja integral dels interiors
 • pintat dels paraments verticals amb rascades o cops
 • renovació de pilots i elements de plàstic, tant a l’interior com a l’exterior
 • polit de barres
 • entapissat dels seients
 • substitució de vidres i altres elements ratllats o deteriorats
 • altres actuacions que siguin necessàries

Aquesta obligació serà també d’aplicació a aquells vehicles a disposició de l’empresa adjudicatària, que a la data d’inici del servei no hagin estat prèviament objecte d’una adequació integral i que tinguin una antiguitat igual o superior als set anys i inferior als deu anys.

Wifi a bord

Per altra banda, el licitador (la UTE Avanza Baix) ha ofertat una millora en quant a sistemes embarcats, que no es recull al PPTE però que s’ha valorat positivament per part de la Junta de Contractació: el wifi a bord. Es proposa, doncs, la implementació d’un sistema wifi per a usuaris a bord de tots els vehicles destinats al servei.

La proposta explica les característiques del sistema de manera detallada tenint en compte les funcionalitats del sistema. Els elements que composen el sistema queden descrits aportant un detall que justifica la proposta. Es proposa un termini d’implantació de 10 mesos, que es considera raonable atenent a les tasques a realitzar.

Serà la primera vegada que els autobusos de gestió indirecta de l’AMB ofereixin aquesta prestació als usuaris del Bus Metropolità, ja de manera definitiva. Recordem que al març del 2015, l’ens metropolità ja va iniciar una prova pilot de 12 mesos als autobusos de la línia regular L79 -actual E79- amb l’objectiu de conèixer l’opinió i acollida dels viatgers de cara a l’extensió del servei de manera progressiva a la resta de línies.

Nova flota

Tots aquests vehicles provisionals estaran en servei fins l’arribada de la primera aportació de nova flota, detallada a continuació.

Abans de l’inici del segon període s’hauran d’incorporar, per una banda, 60 autobusos nous per arribar a la flota mínima del servei en el segon període (206 cotxes); per altra banda, s’incorporaran 58 vehicles que renovarien tots els vehicles provisionals de la flota subrogada. Un total de 118 nous vehicles que, segons els plecs, seran de les següents tipologies:

 • 11 midis, dels quals 9 seran elèctrics i els altres 2 seran híbrids.
 • 62 estàndard, dels quals 24 seran elèctrics, 20 seran híbrids, i els 18 restants seran híbrids endollables
 • 39 estàndard Low Entry, dels quals 27 seran elèctrics i els 12 restants seran híbrids endollables.
 • 6 articulats, de tipologia híbrida.

En la formalització del contracte s’especifica que, d’aquest nou paquet de renovació de flota, abans de la data assenyalada, l’AMB adscriurà al servei 21 busos estàndard elèctrics i 26 busos estàndard híbrids.

Tal i com es va acordar en el Consell Metropolità del mes de juny, aquests nous autobusos formaran part d’un lot de 59 vehicles -fins a un màxim de 87- que comprarà l’ens metropolità a través de TMB, per garantir la renovació de flota en aquelles licitacions que, per motius diversos, han patit retards i dificultats. Una licitació que, per cert, va finalitzar el seu termini de presentació d’ofertes el proppassat 10 de desembre, havent-se presentat Solaris Bus Ibérica i Volvo Bus Corporation.

Així mateix, a primers a mes, TMB va iniciar la segona licitació de compra de 39 nous autobusos estàndard elèctrics, dividit en dos lots, un primer de 21 autobusos i un segon, de 18, el primer dels quals, anirà íntegrament a Avanza Baix. Així doncs, la UTE quedarà alliberada de la compra de  21 vehicles estàndard elèctrics, 24 vehicles estàndard híbrids dièsel-elèctrics i 2 vehicles estàndard low-entry híbrids dièsel-elèctric.

A finals del 2025, i per arribar als 209 vehicles de flota mínima que requereix el tercer període, s’hauran d’incorporar al servei un estàndard elèctric i dos estàndard Low Entry (LE), sent un d’ells elèctric i l’altre híbrid.

Renovació de flota

L’empresa adjudicatària, així mateix, haurà de procedir a la renovació de tots aquells vehicles no provisionals que compleixin l’edat màxima de 14 anys d’antiguitat. La renovació dels vehicles es produirà en el termini màxim de sis mesos a partir de la data en la qual compleixin l’edat màxima, o en la data prevista per a la primera aportació de flota, si aquesta fos posterior. Les renovacions es faran necessàriament amb vehicles nous, que hauran de ser híbrids dièsel-elèctric, híbrids dièsel-elèctric endollables o 100% elèctrics.

Al llarg del 2022 (als mesos de maig, juliol i setembre) es realitzarà una primera inversió adquirint 18 nous autobusos de les següents tipologies:

 • 7 articulats híbrids
 • 4 estàndard híbrids
 • 7 estàndard Low Entry híbrids

En els mesos de març i novembre de 2024 es realitzarà una segona inversió adquirint 7 nous autobusos, dels quals hi haurà 2 estàndard 100% elèctrics, 3 estàndard híbrids, i 2 híbrids endollables. D’aquesta manera, es tancarà aquest període de renovació de flota al 2025, amb la compra de 2 estàndard 100% elèctrics, un híbrid, i un articulat híbrid-endollable.

Instal·lacions

L’AMB cedeix a Avanza, durant la durada del contracte i amb exclusivitat per a aquest servei, les instal·lacions de Gavà, que donen cabuda a un total de 80 autobusos aproximadament, 14 d’ells 100% elèctrics. Al llarg del contracte serà una de les instal·lacions que s’anirà transformant amb la instal·lació de nous punts de recàrrega fins arribar a cobrir la totalitat de les places.

Electrificació de la cotxera de Gavà. Imatge: AMB.
Electrificació de la cotxera de Gavà. Imatge: AMB.

Durant la fase 2, en el primer semestre del 2022, s’enllestiran els sectors B i C, amb la qual cosa la campa tindrà operatius un total de 36 carregadors. El passat mes d’agost es va adjudicar el contracte per a la instal·lació d’aquests carregadors a l’empresa ISTEM S.L.U.

Durant la fase 3, s’instal·laran de 35 a 36 punts de recàrrega més, als sectors D i E, arribant a un total d’aproximadament 73 places per als vehicles 100% elèctrics i híbrids endollables que arribaran en el segon període de la concessió. Per a aquesta instal·lació, està en concurs la seva redacció i posterior direcció d’obres; la durada del contracte és de 2 anys i 5 mesos des de la data d’adjudicació.

Campa de Gavà, que passarà a mans d'Avanza. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Campa de Gavà, que passarà a mans d’Avanza. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.

Així mateix, l’empresa adjudicatària disposa de dues campes situades al carrer Rita Levi i a la carretera de la Llobatona, ambdós al terme municipal de Viladecans. Conjuntament amb la campa de Gavà, garantiran la capacitat suficient per a l’estacionament de tota la flota mínima prevista al llarg del contracte.

En la instal·lacions pròpies de Viladecans, la UTE Avanza Baix haurà de de disposar, des d’un mes abans de l’inici del segon període i fins a la finalització del contracte, d’un mínim de 10 connexions per a la recàrrega d’autobusos elèctrics. La descentralització és total, ja que pel que fa als tallers s’ha habilitat la nau de l’antiga fàbrica de joguines Comansi, ubicada a escasos metres de la campa de la carretera de la Llobatona.

Inici d'obres de la nova campa. Novembre 2021. Imatge: David Cantero.
Inici d’obres de la nova campa del carrer Rita Levi. Novembre 2021. Imatge: David Cantero.
Campa del carrer Rita Levy, gairebé acabada. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Campa del carrer Rita Levi, gairebé acabada. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Campa del carrer Llobatona, pràcticament enllestida. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.
Campa de la carretera de la Llobatona, pràcticament enllestida. Desembre 2021. Imatge: David Cantero.

Les oficines centrals estaran situades al Viladecans Business Park, mentre que l’oficina d’atenció al públic estarà ben a prop de la seu actual de Mohn S.L., just a la Rambla Modolell número 4. El contracte, finalment, especifica que, pel que fa a les queixes i reclamacions que sorgeixin, aquestes hauran de rebre resposta en un màxim de set dies.

Annex: termòmetres i horaris de les millores de la primera fase

Annex: vehicles aportats per Avanza aparcats a Parets del Vallès

Imatges dels vehicles aparcats a la campa de MAN a Parets del Vallès, enregistrats per José María Martínez el desembre de 2021.


Agraïments (per ordre alfabètic)

 • Carlos Martínez
 • Daniel Godoy
 • Frank Rodríguez
 • Javier Sacristán
 • Joan Carles Salmeron
 • José María Martínez
 • Miquel Segura
 • Ot Triviño

Referències per a la realització d’aquesta entrada:

12 comentaris a “Avanza Mobility ADO (Avanza Baix) aterra al Baix Llobregat Sud

 1. La línea L81 no se creó en 1982. Fue en junio de 1982 que se numeraron las líneas del Baix Llobregat, con unas denominaciones que creó la Corporación Metropolitana de Barcelona.

  A la línea Barcelona – Gavà (Por Autovía y Sant Boi) se le adjudicó la L81, pero ya existía de antes. Junto con las otras líneas Barcelona – Gavà (por L’Hospitalet) y Barcelona – Gavà (por Autovía y Viladecans)

 2. Hoy la L96 desde Sant Boí a Castelldefels o viceversa,no hay ni uno circulando los usuarios estamos cansados de esperar y ni pasan ni avisan, llamas a atención al cliente y te dicen que hay un problema pero no saben cuál es. Yo creo que el problema es de vuestra empresa que es ineficaz para llevar este negocio y el otro culpable es la EMB por haberos ofrecido el. contrato a vosotros, sois unos ineptos y jugáis con todos los usuarios.

  1. Buenas tardes José!
   Nuestra labor en este artículo es informar de las mejoras que se van a producir con el cambio de operador en los próximos 6 años. Somos una asociación, no la empresa que opera el servicio. Para hacer llegar correctamente su malestar. debería contactar con la nueva empresa operadora, Avanza. En este enlace especifican cuáles son las maneras de contactar con ellos: https://barcelona.avanzagrupo.com/atencion-al-usuario. Saludos!

 3. Avui han anunciat que la E80-E81 i E95 recuperen freqüència anterior. La E97 deixa de prestar servei. Tot aixó temporal degut a que no tenen prou busos (ni per començar a operar el servei) Massa bombo i plateret ha fet l’AMB.

  Interessant el límit de 14 anys, ja que hi ha busos que ho compliran durant aquest 2022…molt bon article per saber què reclamar davant les administracions. Els primers 15 dies, les línies E80-E86 han deixat de prestar serveis.

  Molt bon article, salutacions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *